مشخصات آگهی

سایت صنعت ما یک سایت بزرگ فعال در عرصه صنعت کشور هست که هر اگهی که در سایت صنعت ما ثبت شود به صورت اتوماتیک داخل این کانال هم فرستاده میشود و نفرات عضو این کانال میتوانند از اگهی ها بهره مند شوند
تبلیغات تلگرام- کانال تلگرام - تبلیغات در تلگرام- تلگرام فارسی هیچ مسئولیتی در قبال محتوای این کانال ندارد.

شماره :109
626بازدید
1396/02/27
Unknown column 'p.show_contacts' in 'field list' SQL=SELECT p.ads_type,p.name,p.show_contacts,p.id,p.mobile,p.phone,p.ads_type,p.modified,p.publish_down,p.featured,SUBSTR(p.full_text, 1, 200) as full_text,p.fullname, a.id AS agentid, a.name AS agent, a.user AS user, t.name AS type_name, p.type AS typeid, i.standard, i.thumb, i.title,t.alias AS type_alias, d.title as ads_type_title, d.adsicon_small as adsicon_small FROM (dos_hp_properties AS p) LEFT JOIN dos_hp_agents AS a ON p.agent = a.id LEFT JOIN dos_hp_prop_types AS t ON p.type = t.id LEFT JOIN dos_hp_featured as f ON f.property = p.id LEFT JOIN dos_hp_photos as i on i.property=p.id LEFT JOIN dos_adsfees as d on d.alias=p.ads_type WHERE ((i.ordering=1) or (i.ordering is null)) AND p.published='1' AND p.approved='1' AND t.published='1' AND (type='62' OR type='19' OR type='20' OR type='21' OR type='22' OR type='23' OR type='24' OR type='25' OR type='26' OR type='27' OR type='28' OR type='29' OR type='30' OR type='31' OR type='32' OR type='33' OR type='34' OR type='35' OR type='36' OR type='38' OR type='40' OR type='41' OR type='43' OR type='45' OR type='46' OR type='48' OR type='50' OR type='52' OR type='54' OR type='63' OR type='56' OR type='59' OR type='61') group by p.id ORDER BY p.publish_down < NOW(), p.featured DESC,p.priority DESC,p.modified DESC LIMIT 0, 17
تازه های گروه بندی تلگرام
موردي يافت نشد